auto_change_ip_v2

浏览:113
jackios 2020-08-05 11:11

#!/bin/bash

#2020年8月5日09:03:00

# by  jackios

#####

IPFILE="/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33"

BACKUPDIR="/data/backup/"

ENSIP="192.168.217.132"

ENSDNS="223.5.5.5"

ENSNETMASK=" "

ENSGATEWAY=" $(echo $ENSIP|awk -F . '{print $1"."$2"."$3}')".1

echo "backup  ens"

if [ ! -d $BACKUPDIR ] ; then

        mkdir -p $BACKUPDIR

        \cp $IPFILE $BACKUPDIR

fi

ping -c 2 $ENSIP &> /dev/null


if [ $? -eq 0  ] ; then

        TEMP=`grep -ai 'BOOTPROTO' $IPFILE|awk -F "=" '{print $2}'`

        if [ $TEMP =="dhcp"  ] ; then

                 sed 's/dhcp/static/g' $IPFILE

                 cat >> $IPFILE <<-EOF

                 IPADDR=$(ENSIP)

                 NETMASK=255.255.255.0

                 GATEWAY=$(ENSGATEWAY)

                 DNS=$(ENSDNS)

                 EOF

                 cat $IPFILE

                # systemctl restart network

        elif [ $TEMP == "static" ] ; then

                 sed -i 's/192.168.217.132/192.168.217.152/g' $IPFILE


        fi

fi如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

待完善
不要去追一匹马,用追马的时间种草,待到春暖花开时,就会有一批骏马任你挑选;不要去刻意巴结一个人,用暂时没有朋友的时间,去提升自己的能力,待到时机成熟时,就会有一批的朋友与你行。用人情做出来的朋友只是暂时的,用人格吸引来的朋友才是长久的。所以种下梧桐树,引得凤凰来。你若盛开,蝴蝶自来,你若精彩,天自安排
微信扫码登录测试

Powered by Jackios V1.0 Copyright © 2019-2020 liuql 版权所有 备案号: 鲁ICP19026293号