yum 源 配置仓库

浏览:198
jackios 2020-04-15 08:36

网易镜像centos 7

阿里云centos7

清华centos 7

配置仓库

rm -rf /etc/yum.repo.d/*

安装 wget

yum install provides  wget -y
cd /etc/yum.repo.d/
wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo

安装阿里云

wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

安装 清华的

yum install yum-ytils -y
yum-config-manager --add-repo=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos/7/os/x86_64/
[wangyi]
name=Centos wangyi repo
baseurl=http://mirrors.163.com/centos/7/os/x86_64/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirrors.163.com/centos/7/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

查看  生成缓存 (可能 要开启某个配置)本地yum源 配置 本地yum 

yum repolist
yum malecache
mkdir -p  /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
vim /etc/yum.repo.d/local-centos.repo
[local]
name=local centos7 repo
baseurl=file:///mnt/cdrom
yum  repolist如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

待完善
不要去追一匹马,用追马的时间种草,待到春暖花开时,就会有一批骏马任你挑选;不要去刻意巴结一个人,用暂时没有朋友的时间,去提升自己的能力,待到时机成熟时,就会有一批的朋友与你行。用人情做出来的朋友只是暂时的,用人格吸引来的朋友才是长久的。所以种下梧桐树,引得凤凰来。你若盛开,蝴蝶自来,你若精彩,天自安排
微信扫码登录测试

Powered by Jackios V1.0 Copyright © 2019-2020 liuql 版权所有 备案号: 鲁ICP19026293号