backup_mysql_v1

浏览:40
jackios 2020-07-12 21:50

#!/bin/bash

#by jackios

# 2020年7月11日23:05:02

####

USER="backup"

PASSWD="backup"

CMD="/usr/local/mysql/bin/mysqldump"

DIR="data/backup/`date +%F`"

if [ ! -d $DIR ] ; then

        mkdir -p $DIR

        echo "\033[32m The dir $DIR  create success \033[0m"

fi

$CMD  -u${USER} -pS${PASSWD} --all-databases  --default-character-set=utf8mb4 >$DIR/all.sql

if [ $? -eq 0 ] ; then

        echo -e "\033[32mThe mysql database backup sucss \033[0m"

        ls -l $DIR

else

        echo -e "\033[32m The database backup failed \033[0m"

        ls -l $DIR

fi如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

待完善
不要去追一匹马,用追马的时间种草,待到春暖花开时,就会有一批骏马任你挑选;不要去刻意巴结一个人,用暂时没有朋友的时间,去提升自己的能力,待到时机成熟时,就会有一批的朋友与你行。用人情做出来的朋友只是暂时的,用人格吸引来的朋友才是长久的。所以种下梧桐树,引得凤凰来。你若盛开,蝴蝶自来,你若精彩,天自安排
微信扫码登录测试

Powered by Jackios V1.0 Copyright © 2019-2020 liuql 版权所有 备案号: 鲁ICP19026293号